���������� ������������ ������ �������� ���� �������� ������ ������������ ������ ������ 1395| ویکی پدیا فارسی

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۵:۴۰:۱۲.۱ ۱.۸ ۳۸.۳۶۰ ۴۵.۵۸۹ ۸ كشكسرای، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۴:۱۳:۲۰.۹ ۱.۳ ۳۳.۹۷۴ ۴۸.۱۷۹ ۱۰ فیروز آباد، لرستان ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۴:۰۴:۳۱.۹ ۱.۹ ۳۲.۰۴۲ ۵۵.۴۸۶ ۱۹ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۴:۰۲:۱۸.۷ ۱.۱ ۳۲.۴۹۲ ۵۱.۶۱۸ ۱۱ پیربكران، اصفهان ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۳:۵۷:۵۲.۷ ۱.۹ ۳۲.۱۲۷ ۵۳.۳۶۱ ۱۰ عقدا، یزد ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۳:۳۸:۵۴.۰ ۱.۶ ۳۸.۲۶۳ ۴۷.۴۰۶ ۱۰ هریس، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۲:۲۴:۴۹.۳ ۲.۰ ۳۸.۵۷۳ ۴۴.۲۸۷ ۱۰ سیه چشمه، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۱:۴۱:۱۷.۵ ۱.۴ ۳۵.۵۶۰ ۵۳.۱۹

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۲:۲۴:۴۹.۳ ۲.۰ ۳۸.۵۷۳ ۴۴.۲۸۷ ۱۰ سیه چشمه، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۱:۴۱:۱۷.۵ ۱.۴ ۳۵.۵۶۰ ۵۳.۱۹۱ ۷ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۱:۳۹:۳۴.۰ ۲.۳ ۳۸.۴۲۹ ۴۵.۰۱۲ ۱۰ خوی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۱:۱۸:۳۹.۵ ۲.۴ ۳۲.۹۷۶ ۶۰.۱۵۹ ۱۰ اسدیه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۱:۱۶:۲۶.۸ ۱.۳ ۳۲.۱۵۳ ۵۰.۸۵۴ ۸ طاقانك، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۰:۵۰:۴۷.۳ ۱.۸ ۳۷.۷۷۲ ۴۷.۶۳۵ ۹ سراب، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۰:۰۴:۵۶.۲ ۲.۳ ۳۳.۰۷۴ ۵۶.۰۵۸ ۸ رباط پشت بادام، یزد ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۰۹:۲۵:۰۷.۴

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۵۶:۲۴.۳ ۲.۱ ۳۳.۳۶۷ ۴۷.۲۳۴ ۸ كونانی، لرستان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۴۴:۴۸.۱ ۱.۳ ۳۱.۷۹۶ ۵۵.۵۲۳ ۹ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۲۷:۴۶.۷ ۱.۶ ۳۲.۴۶۵ ۵۱.۶۰۱ ۱۰ پیربكران، اصفهان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۰۵:۰۳.۳ ۱.۷ ۳۲.۲۳۰ ۵۵.۵۲۲ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۲:۳۷:۳۴.۱ ۱.۹ ۳۰.۴۱۱ ۵۵.۱۳۳ ۱۰ شهر بابك، كرمان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۲:۳۳:۱۶.۷ ۱.۴ ۳۲.۱۱۲ ۵۱.۴۲۷ ۱۲ بروجن، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۸:۱۹:۴۸.۲ ۴.۶ ۲۹.۳۵۴ ۵۱.۳۶۷ ۱۱ برازجان، بوشهر ✓

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۶:۱۶:۲۸.۵ ۱.۴ ۳۷.۲۴۳ ۵۸.۴۱۶ ۱۰ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۶:۰۵:۳۱.۰ ۲.۲ ۳۰.۷۳۶ ۵۰.۲۹۷ ۵ بهبهان، خوزستان ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۵:۲۸:۴۱.۶ ۲.۴ ۳۴.۵۳۸ ۴۶.۹۷۵ ۱۰ كرمانشاه، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۵:۱۸:۲۴.۷ ۱.۸ ۳۷.۳۸۹ ۴۵.۴۰۲ ۱۰ ارومیه، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۴:۲۳:۵۶.۷ ۱.۸ ۳۱.۶۰۶ ۵۵.۴۷۷ ۱۲ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۴:۰۸:۰۰.۰ ۱.۸ ۳۲.۰۳۵ ۵۵.۴۵۶ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۴:۰۶:۳۶.۹ ۱.۹ ۳۲.۰۷۰ ۵۵.۴۹۵ ۱۰ بافق، یزد

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۲۲:۱۹:۳۲.۹ ۱.۸ ۳۷.۳۴۱ ۵۷.۴۱۲ ۱۲ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۲۲:۱۵:۲۹.۱ ۱.۹ ۳۲.۷۰۷ ۴۸.۹۶۰ ۱۰ سالند، خوزستان ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۲۱:۰۸:۳۹.۸ ۱.۱ ۳۵.۱۰۴ ۵۲.۴۴۱ ۱۰ گرمسار، سمنان ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۲۱:۰۳:۲۷.۰ ۱.۳ ۳۶.۴۶۹ ۵۳.۱۴۱ ۱۰ ساری، مازندران ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۲۰:۰۴:۰۶.۳ ۴.۸ ۲۶.۷۳۶ ۵۳.۷۷۱ ۲۲ جزیره هندورابی، هرمزگان * ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۹:۱۹:۳۷.۶ ۱.۷ ۳۷.۲۱۸ ۵۷.۱۶۶ ۱۰ شوقان، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۶:۱۶:۲۸.۵ ۱.۴ ۳۷.۲۴۳ ۵۸.۴۱۶ ۱۰ قوچان، خراسان رضوی

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۷:۰۹:۳۰.۸ ۱.۵ ۳۷.۸۵۱ ۴۷.۱۱۳ ۱۲ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۶:۵۲:۴۲.۳ ۳.۰ ۳۱.۴۲۴ ۵۱.۷۱۹ ۸ سمیرم، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۵:۴۳:۰۹.۶ ۱.۹ ۳۲.۴۱۲ ۵۳.۱۰۹ ۹ ورزنه، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۳:۴۴:۵۹.۷ ۱.۷ ۳۸.۱۱۲ ۴۸.۰۰۳ ۱۸ سرعین، اردبیل ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۳:۴۳:۰۳.۰ ۱.۸ ۳۲.۱۹۱ ۵۵.۵۶۸ ۲۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۳:۲۴:۱۳.۱ ۱.۷ ۳۱.۰۳۸ ۵۶.۵۳۳ ۱۰ ریحانشهر، کرمان

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۴:۲۳:۵۶.۷ ۱.۸ ۳۱.۶۰۶ ۵۵.۴۷۷ ۱۲ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۴:۰۸:۰۰.۰ ۱.۸ ۳۲.۰۳۵ ۵۵.۴۵۶ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۴:۰۶:۳۶.۹ ۱.۹ ۳۲.۰۷۰ ۵۵.۴۹۵ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۴:۰۵:۱۲.۵ ۱.۴ ۳۴.۴۶۰ ۴۷.۵۷۳ ۱۰ صحنه، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۳:۵۱:۰۱.۷ ۱.۷ ۳۶.۴۳۳ ۵۹.۷۷۸ ۱۰ رضویه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۲:۵۷:۲۳.۶ ۱.۳ ۳۲.۴۸۰ ۵۱.۶۱۷ ۱۰ پیربكران، اصفهان ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۲:۲۳:۱۴.۲ ۲.۹ ۳۸.۶۷۵ ۴۶.۷۵۵ ۱۰ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۱:۲۰:۱۶.۴ ۲.۱ ۳۳.۰۹۶ ۵۶.۲۶۱ ۱۰ رباط پشت بادام، ی

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۰:۰۴:۵۶.۲ ۲.۳ ۳۳.۰۷۴ ۵۶.۰۵۸ ۸ رباط پشت بادام، یزد ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۰۹:۲۵:۰۷.۴ ۱.۵ ۳۴.۳۳۴ ۴۶.۲۲۲ ۵ كرند، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۰۸:۱۱:۳۳.۸ ۱.۲ ۳۴.۲۱۲ ۵۱.۶۳۲ ۱۷ نوش آباد، اصفهان ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۰۷:۵۰:۱۱.۸ ۱.۹ ۳۸.۱۳۷ ۴۸.۵۶۶ ۹ هیر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۰۷:۰۴:۱۹.۳ ۱.۳ ۳۳.۳۸۵ ۵۶.۸۵۷ ۹ طبس، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۰۶:۰۹:۲۲.۳ ۲.۹ ۳۱.۴۷۵ ۵۱.۴۰۲ ۵ ونك، اصفهان ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۰۵:۴۹:۲۵.۰ ۳.۱ ۲۸.۴۴۲ ۵۱.۸۳۴ ۱۹ شنبه، بوشهر ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۰۵:۰۱:۲۴.۰ ۱.۲ ۳۴.۱۰۱ ۴۷.۰۵۲ ۸ هلشی، كرمانشاه

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۷:۰۱:۲۰.۷ ۳.۲ ۲۷.۲۸۲ ۵۷.۹۴۶ ۱۰ قلعه گنج، کرمان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۴:۱۹:۴۶.۲ ۱.۷ ۳۲.۰۲۷ ۵۵.۴۵۸ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۵۶:۲۴.۳ ۲.۱ ۳۳.۳۶۷ ۴۷.۲۳۴ ۸ كونانی، لرستان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۴۴:۴۸.۱ ۱.۳ ۳۱.۷۹۶ ۵۵.۵۲۳ ۹ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۳:۲۷:۴۶.۷ ۱.۶ ۳۲.۴۶۵ ۵۱.۶۰۱ ۱۰ پیربكران، اصفهان

ادامه مطلب  

مراجعان محترم در مورخ های ذیل ثبت نام کتابخانه رایگان می باشد  

مراجعان محترم در مورخ های ذیل  ثبت نام کتابخانه رایگان می باشد.
 
7/7/1395 به مناسبت دفاع مقدس
10/7/1395 روز جهانی سالمندان
19/8/1395 روز شهادت عمار
2/9/1395 تولد جلال آل احمد
16/9/1395 روز دانشجو
27/10/1395 شهید نواب صفوی
2/11/1395 تولد استاد محمدی اشتهاردی
19/11/1395 روز نیروی هوایی
14/12/1395 تولد آیت الله طالقانی

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۵:۴۳:۰۹.۶ ۱.۹ ۳۲.۴۱۲ ۵۳.۱۰۹ ۹ ورزنه، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۳:۴۴:۵۹.۷ ۱.۷ ۳۸.۱۱۲ ۴۸.۰۰۳ ۱۸ سرعین، اردبیل ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۳:۴۳:۰۳.۰ ۱.۸ ۳۲.۱۹۱ ۵۵.۵۶۸ ۲۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۳:۲۴:۱۳.۱ ۱.۷ ۳۱.۰۳۸ ۵۶.۵۳۳ ۱۰ ریحانشهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۲:۰۲:۲۷.۴ ۱.۸ ۳۴.۶۱۴ ۶۰.۱۸۰ ۲۲ خواف، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۱:۲۰:۵۸.۲ ۲.۵ ۲۹.۳۷۳ ۵۲.۵۴۵ ۱۶ شیراز، فارس ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۰۹:۰۷:۵۶.۳ ۳.۰ ۲۹.۴۲۰ ۵۲.۷۳۹ ۱۰ داریان، فارس

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۲۳:۳۹:۳۰.۷ ۲.۷ ۲۷.۷۰۶ ۵۶.۴۶۴ ۹ فارغان، هرمزگان ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۲۲:۵۶:۲۷.۴ ۱.۱ ۳۷.۱۲۹ ۵۸.۴۷۳ ۱۰ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۹:۴۶:۴۷.۵ ۲.۰ ۳۲.۴۳۸ ۵۱.۳۷۸ ۱۶ زرین شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۹:۰۵:۲۴.۵ ۲.۷ ۳۵.۱۶۴ ۴۶.۶۹۷ ۱۰ شوئیشه، كردستان ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۸:۲۳:۱۶.۷ ۲.۹ ۳۱.۵۴۴ ۴۹.۵۱۶ ۸ هفتگل، خوزستان ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۷:۲۵:۵۵.۸ ۱.۸ ۳۲.۵۸۳ ۵۱.۲۸۱ ۱۰ نجف آباد، اصفهان ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۵:۴۰:۱۲.۱ ۱.۸ ۳۸.۳۶۰ ۴۵.۵۸۹ ۸ كشكسرای، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۴:۱۳:۲۰.۹ ۱.۳ ۳۳.۹۷۴ ۴۸.۱۷۹ ۱۰

ادامه مطلب  

خودرو  

خودرو
قیمت روز خودرو پژو به نقل از تیم لاجکس

قیمت محصولات پژو

نام خودرو
سال ساخت
قیمت حداقل
قیمت حداکثر
قیمت نمایندگی

پژو 206 تیپ 2
1395
34,200,000
35,600,000
--

پژو 206 تیپ 5
1395
37,900,000
39,400,000
--

پژو 405 GLX
1395
30,100,000
32,200,000
--

پژو 405 SLX
1395
31,700,000
34,000,000
--

پژو SD V8
1395
37,400,000
39,000,000
--

پژو پارس
1395
35,700,000
38,000,000
--

پژو پارس LX
1395
38,400,000
42,000,000
--

پژو پارس XUM) ELX)
1395
40,400,000
41,500,000
--

پژو پارس اتوماتیک
1395
45,000,000
53,000,000
--

پژو پارس دوگانه سوز
1395
38,300,000
39,400,000

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۵:۱۹:۴۱.۴ ۱.۹ ۳۵.۱۳۴ ۴۶.۳۹۵ ۱۰ پاوه، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۵:۱۷:۵۰.۲ ۳.۲ ۳۷.۳۹۹ ۵۷.۴۶۰ ۱۲ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۴:۲۷:۴۲.۳ ۲.۴ ۳۶.۸۲۲ ۵۰.۲۴۶ ۱۴ رحیم اباد، گیلان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۳:۱۰:۰۴.۵ ۲.۰ ۳۴.۳۸۹ ۴۸.۶۹۸ ۱۰ جوكار، همدان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۲:۰۱:۲۵.۸ ۲.۲ ۳۲.۴۷۰ ۵۱.۶۷۶ ۸ بهارستان، اصفهان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۱:۰۳:۱۴.۷ ۲.۸ ۳۸.۷۱۱ ۴۸.۹۶۱ ۲۰ Aşağı Nüvədi، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۰:۰۳:۳۹.۲ ۲.۲ ۳۷.۴۲۲ ۵۷.۴۹۱ ۱۸ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۲۱:۰۳:۴۲.۲ ۱.۳ ۳۱.۷۳۴ ۵۱.۱۱

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۲۱:۰۳:۴۲.۲ ۱.۳ ۳۱.۷۳۴ ۵۱.۱۱۳ ۱۰ گندمان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۲۰:۴۶:۴۱.۶ ۲.۹ ۳۵.۱۶۶ ۵۷.۴۳۸ ۱۰ بردسكن، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۲۰:۱۵:۴۲.۷ ۳.۴ ۳۹.۰۰۶ ۵۱.۱۰۷ ۱۰ Neft Daşları، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۱۸:۱۷:۰۷.۰ ۲.۳ ۳۱.۵۶۶ ۵۹.۸۲۶ ۱۸ نهبندان، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۱۸:۱۳:۰۰.۹ ۱.۱ ۳۳.۷۸۷ ۵۶.۸۸۶ ۱۰ طبس، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۱۷:۰۹:۲۱.۱ ۱.۲ ۳۵.۸۷۷ ۵۳.۱۰۷ ۱۰ شهمیرزاد، سمنان

ادامه مطلب  

تاریخ و علل بروزرسانی سایت در تیر ماه 1395  

 
مورخ 1395/04/20 تغییر بنر اصلی سایت
 مورخ 1395/04/14 تغییر بنر اصلی سایت
مورخ 1395/04/14 اصلاح قسمت قالب اصلی سایت و ویرایش بعضی از قسمت های سایت
مورخ 1395/04/13 اضافه کردن دو برنامه داکتو و تلگرام برای دانلود
مورخ 1395/04/10 تغییر بنر اصلی سایت
مورخ 1395/04/06 تغییر بنر اصلی سایت
مورخ 1395/04/01 ایجاد صفحه تاریخ و علل بروزرسانی سایت در تیر ماه 1395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ادامه مطلب  

فایل صوتی نحو ( دستور گشتاری) پاییز 1395  

حلسه اول  نحو  دستور گشتاری   27 مهر  1395                       دانلود
حلسه دوم نحو  دستور گشتاری   4 آبان   1395                        دانلود
حلسه سوم نحو  دستور گشتاری   11 آبان  1395                     دانلود
حلسه چهارم نحو  دستور گشتاری   18 آبان   1395                   دانلود
حلسه پنجم نحو  دستور گشتاری   25 آبان   1395                    دانلود
حلسه ششم نحو  دستور گشتاری  2آذر  1395                        دانلود
حلسه هفتم نحو  دستور

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۲:۳۷:۳۴.۱ ۱.۹ ۳۰.۴۱۱ ۵۵.۱۳۳ ۱۰ شهر بابك، كرمان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۲:۳۳:۱۶.۷ ۱.۴ ۳۲.۱۱۲ ۵۱.۴۲۷ ۱۲ بروجن، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۸:۱۹:۴۸.۲ ۴.۶ ۲۹.۳۵۴ ۵۱.۳۶۷ ۱۱ برازجان، بوشهر ✓ ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۵:۱۹:۴۱.۴ ۱.۹ ۳۵.۱۳۴ ۴۶.۳۹۵ ۱۰ پاوه، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۵:۱۷:۵۰.۲ ۳.۲ ۳۷.۳۹۹ ۵۷.۴۶۰ ۱۲ بجنورد، خراسان شمالی

ادامه مطلب  

 

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
تاریخ ثبت نام
نام پدر
شغل
ش.ق

سارا شکری
1370/04/15
1395/02/19
سبزخدا
لبنیاتی
423448

امیر خوشخو
1365/11/20
1395/02/19
حسن
اغذیه فروشی
448857

معصومه صیدپور
1360/08/05
1395/02/19
حسین
اغذیه فروشی
448858

نسرین پرهیزکار
1364/06/30
1395/02/20
ولی
فروشگاه مواد غذایی
342741

ناهید سواری
1361/07/01
1395/02/20
رحیم
ارایشگاه
447002

فاطمه جمشیدی
1370/10/12
1395/02/20
قهرمان
ارایشگاه
447016

نادر گل نظری
1369/11/07
1395/02/20
ابراهیم
ارایشگاه
392818

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۹:۴۰:۲۴.۱ ۳.۰ ۳۸.۹۱۵ ۴۳.۷۹۲ ۱۰ Erciş، ترکیه ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۹:۳۷:۱۱.۸ ۱.۹ ۳۲.۸۱۶ ۴۹.۰۸۱ ۱۰ سالند، خوزستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۹:۳۴:۵۲.۷ ۲.۷ ۲۷.۳۶۰ ۵۹.۰۸۲ ۱۰ فنوج، سیستان و بلوچستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۸:۴۱:۰۴.۵ ۲.۲ ۳۸.۲۰۴ ۵۷.۵۷۰ ۱۰ Bäherden، ترکمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۷:۰۹:۳۰.۸ ۱.۵ ۳۷.۸۵۱ ۴۷.۱۱۳ ۱۲ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۱۶:۵۲:۴۲.۳ ۳.۰ ۳۱.۴۲۴ ۵۱.۷۱۹ ۸ سمیرم، اصفهان

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۵:۱۳:۵۰.۷ ۴.۸ ۳۱.۱۰۴ ۵۰.۰۶۳ ۲۰ لیكك، كهگیلویه وبویر احمد * ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۴:۰۷:۰۵.۲ ۱.۳ ۳۶.۳۵۳ ۵۸.۶۹۵ ۱۰ فیروزه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۳:۴۶:۳۷.۵ ۱.۷ ۳۴.۸۰۵ ۵۲.۷۹۹ ۱۰ آرادان، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۳:۱۲:۲۴.۵ ۱.۸ ۳۳.۹۶۳ ۴۹.۳۸۹ ۱۴ شازند، مركزی ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۲:۰۵:۰۸.۹ ۲.۸ ۳۰.۵۰۶ ۵۷.۵۰۳ ۱۰ شهداد، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۱:۴۳:۱۸.۶ ۲.۴ ۳۶.۶۵۹ ۵۴.۳۹۹ ۱۰ گرگان، گلستان

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۵:۵۰:۳۳.۷ ۲.۱ ۳۱.۱۲۶ ۵۰.۱۵۷ ۸ لیكك، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۵:۳۰:۴۳.۸ ۱.۶ ۳۳.۹۳۷ ۴۷.۱۱۳ ۱۰ هلشی، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۵:۱۳:۵۰.۷ ۴.۸ ۳۱.۱۰۴ ۵۰.۰۶۳ ۲۰ لیكك، كهگیلویه وبویر احمد * ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۴:۰۷:۰۵.۲ ۱.۳ ۳۶.۳۵۳ ۵۸.۶۹۵ ۱۰ فیروزه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۳:۴۶:۳۷.۵ ۱.۷ ۳۴.۸۰۵ ۵۲.۷۹۹ ۱۰ آرادان، سمنان

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۲۰:۰۴:۰۶.۳ ۴.۸ ۲۶.۷۳۶ ۵۳.۷۷۱ ۲۲ جزیره هندورابی، هرمزگان * ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۹:۱۹:۳۷.۶ ۱.۷ ۳۷.۲۱۸ ۵۷.۱۶۶ ۱۰ شوقان، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۶:۱۶:۲۸.۵ ۱.۴ ۳۷.۲۴۳ ۵۸.۴۱۶ ۱۰ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۶:۰۵:۳۱.۰ ۲.۲ ۳۰.۷۳۶ ۵۰.۲۹۷ ۵ بهبهان، خوزستان

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۲:۰۵:۰۸.۹ ۲.۸ ۳۰.۵۰۶ ۵۷.۵۰۳ ۱۰ شهداد، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۱:۴۳:۱۸.۶ ۲.۴ ۳۶.۶۵۹ ۵۴.۳۹۹ ۱۰ گرگان، گلستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۱:۲۵:۰۸.۳ ۱.۶ ۳۷.۸۴۱ ۴۷.۱۲۹ ۱۰ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۲۳:۳۳:۲۱.۷ ۱.۶ ۳۲.۸۵۴ ۵۱.۶۰۰ ۱۰ شاهین شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۲۲:۵۸:۱۴.۹ ۲.۶ ۳۱.۴۲۲ ۵۱.۷۱۵ ۸ سمیرم، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۲۱:۰۱:۲۸.۸ ۱.۷ ۳۷.۰۱۷ ۵۸.۹۹۱ ۱۰ چناران، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۲۰:۵۳:۵۹.۳ ۲.۵ ۳۳.۹۹۰ ۵۹.۷۶۷ ۹ قاسم آباد، خراسان رضوی

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۸:۱۹:۴۸.۲ ۴.۶ ۲۹.۳۶۹ ۵۱.۳۴۲ ۹ وحدتیه، بوشهر * ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۵:۱۹:۴۱.۴ ۱.۹ ۳۵.۱۳۴ ۴۶.۳۹۵ ۱۰ پاوه، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۵:۱۷:۵۰.۲ ۳.۲ ۳۷.۳۹۹ ۵۷.۴۶۰ ۱۲ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۴:۲۷:۴۲.۳ ۲.۴ ۳۶.۸۲۲ ۵۰.۲۴۶ ۱۴ رحیم اباد، گیلان

ادامه مطلب  

"ثبت نام کنندگان دوره اردیبهشت ماه 95"  

 

نام و نام خانوادگی
 تاریخ تولد
تاریخ ثبت نام
نام پدر
 شغل
 ش.ق

 محمد رشیدی
 1359/12/06
1395/2/5
سلمان
 اغذیه
 448217

 علیرضا امیدی
 1350/12/06
1395/2/6
رمضان
 میوه فروشی
 459924

 اسداله محمدی
 1334/01/01
1395/2/6
قنبرعلی
 سوپرمارکت
 342095

 حاتم فروتن کرامت
 1358/01/12
1395/2/7
رستمعلی
 هتل-رستوران
 448383

 محمدرضا خرمی
 1361/06/20
 1395/02/07
 پیرزاد
 هتل-رستوران
 448382

 مجتبی حسنی
 1368/10/18
 1395/02/07
 وهاب
 هتل-رستوران
 448385

 زینب عبدلی
 1362/10/23
 1395/02/07
 علی
 هتل-رستوران
 448384

 حسن عزیزی
 1362/10/2

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۱:۰۳:۱۴.۷ ۲.۸ ۳۸.۷۱۱ ۴۸.۹۶۱ ۲۰ Aşağı Nüvədi، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۰:۰۳:۳۹.۲ ۲.۲ ۳۷.۴۲۲ ۵۷.۴۹۱ ۱۸ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۲۱:۰۳:۴۲.۲ ۱.۳ ۳۱.۷۳۴ ۵۱.۱۱۳ ۱۰ گندمان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۲۰:۴۶:۴۱.۶ ۲.۹ ۳۵.۱۶۶ ۵۷.۴۳۸ ۱۰ بردسكن، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۲۰:۱۵:۴۲.۷ ۳.۴ ۳۹.۰۰۶ ۵۱.۱۰۷ ۱۰ Neft Daşları، آذربایجان

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۶:۴۶:۵۵.۴ ۲.۵ ۳۵.۹۸۹ ۶۰.۰۱۱ ۸ رضویه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۶:۱۹:۵۱.۵ ۱.۲ ۳۶.۸۲۲ ۵۸.۴۷۶ ۱۶ چكنه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۶:۱۶:۵۸.۵ ۳.۴ ۲۸.۱۹۴ ۵۸.۹۵۵ ۱۰ محمد‌آباد ریگان، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۵:۵۰:۳۳.۷ ۲.۱ ۳۱.۱۲۶ ۵۰.۱۵۷ ۸ لیكك، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۵:۳۰:۴۳.۸ ۱.۶ ۳۳.۹۳۷ ۴۷.۱۱۳ ۱۰ هلشی، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۰۵:۱۳:۵۰.۷ ۴.۸ ۳۱.۱۰۴ ۵۰.۰۶۳ ۲۰ لیكك، كهگیلویه وبویر احمد *

ادامه مطلب  

گروه های خدمات ارزش افزوده  

گروه
تاریخ
سرفصل
اعضا

1
1395/07/17
1و2
ملک ثابت، دهقان ، شیخعلیشاهی

2
1395/07/24
3و4
حجتی ، جوکار ، فرح بخش ،مقیمی

3
1395/08/01
5و6
آواره ، حاجی میرزایی ، رضایی، جلالی پور

4
1395/08/08
7و8
کریمی ، کمالی ، عابدی . عاشقی

5
1395/08/15
9و10
یاوری ، چتر دوست ، علیزاده ، ردایی

6
1395/08/22
11و12
یاری ، کریمی زاده ، نوری ، جعفری

7
1395/08/29
13
رحیمی ، محمودی ، هاشمی

8
1395/09/6
14
منگلی ، صادقی ، سجادی

9
1395/9/13
15
شمشاد پور - شاه محمدی

10
1395/09/20
16
کرمی ، گلزاری - باقیان -

ادامه مطلب  

قیمت روز خودرو  

قیمت خودرو و قیمت محصولات ایران خودرو در روز یکشنبه 28 شهریور ماه 1395 مدل خودروقیمت نمایندگی - تومانقیمت بازار - تومانآخرین تغییر قیمتتوضیحاتوانت آریسان2530000025258000۲۳ شهریور ۱۳۹۵ سمند SE2830000027594000۲۳ شهریور ۱۳۹۵موتور XU7JP/L3 یورو 4سمند LX EF73130000030243000۲۳ شهریور ۱۳۹۵موتور EF7 بنزینیسمند LX3080000030290000۱۶ شهریور ۱۳۹۵بنزینی یورو 4رانا LX3370000033389000۲۳ شهریور ۱۳۹۵رانا LX با تریم مشکی و یورو 4تندر پیکاپ3620000035465000۲۳ شهریور ۱۳۹۵دو ایربگپژو پارس سال کلاس 282283690000035484000

ادامه مطلب  

"ثبت نامین فروردین ماه 95"  

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
تاریخ ثبت نام
نام پدر 
شغل
ش.ق

سعدون بسطامی
1349/10/6
1395/1/14
عبداله
عمده مواد غذایی
392171

فلاح میرزایی
1350/10/2
1395/1/16
حسن
اغذیه
339261

افروز زیدی
1352/11/1
1395/1/17
میرولی
خاروبارفروشی 
 390678

جبار منصوریان 
 1342/12/5
 1395/1/21
 شبیب
 سوپرمارکت
 402678

 عباس پورتقی
 1371/3/5
 1395/1/21
 علی
 بستنی فروشی
 392289

 محسن سلطانیان
 1370/2/6
 1395/1/23
 علی نجات
 مرغ و ماهی فروشی
 392389

 محمد حشمتی زاده
 1368/8/20
 1395/1/25
 الوان
 اغذیه
 339691

 هدایت انوری
 1363/10/2
 1395/1/26
 

ادامه مطلب  

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  

۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۰۰:۰۳:۳۹.۲ ۲.۲ ۳۷.۴۲۲ ۵۷.۴۹۱ ۱۸ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۲۱:۰۳:۴۲.۲ ۱.۳ ۳۱.۷۳۴ ۵۱.۱۱۳ ۱۰ گندمان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۲۰:۴۶:۴۱.۶ ۲.۹ ۳۵.۱۶۶ ۵۷.۴۳۸ ۱۰ بردسكن، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ ۲۰:۱۵:۴۲.۷ ۳.۴ ۳۹.۰۰۶ ۵۱.۱۰۷ ۱۰ Neft Daşları، آذربایجان

ادامه مطلب  

تحقیق و مقاله سری 65  

اموزش شیوه های کسب درامد اینترنتیآموزش کسب درامد اینترنتیکسب و کار اینترنتیکسب درآمد از اینترنت در ۷ روزکسب درآمد از اینترنت در منزلروشهای کسب درآمد از اینترنت 100% قانونی و تضمینیکسب درآمد از اینترنت تضمینیکسب درآمد صددرصد واقعی و تضمینی از اینترنتپکیج کامل کسب درآمد از اینترنتدانلود رایگان پکیج آموزشی مهندس طلوعی
دانلود رایگان آموزش کسب درآمد از اینترنتکتاب کسب درامد اینترنتی درایرانکسب درآمد از اینترنت در منزل
کسب درآمد از اینترن

ادامه مطلب  

برنامه بازی های تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2016  

برنامه بازی های تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2016
شماره     نام تیم     تاریخ      ساعت     شهر       استادیوم
1          برزیل - ایران       1395/03/27      21:40   ریودوژانیرو         کاریوسا
8          آمریکا - ایران       1395/03/29      00:45   ریودوژانیرو         کاریوسا      
13        ایران - آرژانتین     1395/03/30      04:00   ریودوژانیرو         کاریوسا
19        ایران - بلغارستان   1395/04/03      18:30   نوی ساد  اس پی سی ولیودینا
21        برزی

ادامه مطلب  

ترک سیگار 3  

امروز چهارشنبه (1395/06/31) آخرین روز از شهریور سال 1395.
تصممی گرفته ام که اینبار دیگر ترک کنم و از فردا 1 مهر 1395 پاک پاک باشم.
باید شاد بود و زانوی غم به بغل نگرفت. باید به 15 سال آزگار حماقت فکر کردو به اینکه در نهایت روزی به اینکه دیگر سیگاری نیستی می بالی و افتخار می کنی که گرچه خیلی دیر اما بالاخره بند اسارت دخانیات را پاره کردی.

ادامه مطلب  

 

بسمه تعالی
 
از تاریخ 1395/06/06تاریخ 1395/06/08
1-بت زاده اصل و کی نیا :5 ساعت 
4-  تار حجتی : 2 ساعت 
5-عب : 0.5ساعت
6- تفر ق: 1 ساعت 
7-چیکن سوپ : 0.5 ساعت
روزی 3 ساعت برای انجام پذیرفتن آن لازم می باشد.
از مجموع 9 ساعت برنامه، صفر ساعت انجام گردید. 1395/06/09

ادامه مطلب  

فیلم | برای درگذشت تلخ بهمن گلبار نژاد ، ورزشکار جانباز کشورمان  

به بهانه درگذشت مرحوم بهمن گلبارنژاد به بهانه درگذشت مرحوم بهمن گلبارنژاد هواپیمای سرخپوشان همچنان در حال سقوط ارتفاعتورج عاطفیکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ | ۲۲:۱۶خود را اثبات کنتورج عاطفیکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ | ۲۰:۱۶اندیشه های تازه لوئیز انریکهتورج عاطفیکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ | ۰:۴۳همه قصه های دربی ۸۳تورج عاطفجمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ | ۲۳:۰۰به استقبال دربی ۸۳تورج عاطفچهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۳فرصتی برای تیم ملیتورج عاطفدوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۱

ادامه مطلب  

زنان نظامی در کشورهای مختلف! + تصاویر  

در برخی کشورهای جهان، زنان در نیروهای مختلف نظامی از جمله ارتش فعالیت می کنند.  زنان در برخی از کشورها به خدمت سربازی هم می روند.استرالیا بریتانیا اوکراین ایالات متحده آمریکا پاکستانجمهوری چکروسیه رومانی سوئد صربستانکانادا لهستان نروژ یونان

ادامه مطلب  

تاریخ و علل بروزرسانی سایت در خرداد ماه 1395  

 
مورخ 1395/03/16  تغییر جزئی در قالب سایت
مورخ 1395/03/15  تغییر در بنر سه گوش سایت
مورخ 1395/03/11  تغییر در بنر سه گوش سایت و ایجاد صفحه مراسم و مناسبت ها
مورخ 1395/03/10  تغییر کلی در اسلایدشوی بالای صفحه سایت
مورخ 1395/03/10  تغییر جزئی در قالب سایت
مورخ 1395/03/09  قرار دادن عکس های مربوط به رشته مهندسی مکانیک در قسمت صفحه عکس ها
مورخ 1395/03/09  تغییر جزئی در قالب سایت
مورخ 1395/03/04  اضافه شدن سایت آموزشی دروس تخصصی مکانیک به بخش سایت و وبلاگ های طراحی شده
مورخ 1395/03/03

ادامه مطلب  

کلاس مصالح ساختمانی و آز دانشگاه پیام نور تهران شمال  

تمامی تاریخ و ساعات کلاس درس مصالح ساختمانی و آز  دانشگاه پیام نور به شرح زیر است چنانچه تغییری در برنامه ایجاد شود قطعا از طریق این سایت به اطلاع دانشجویان خواهد رسید:
 دانشجویان فقط به این تاریخ ها  توجه نمایند آن اطلاعیه که در سایت تلگرام پیام نور برای این درس زده شد اشتباه است. !!!!لطفا دقت نمایید!!!!
ساعت کلاس های تئوری  مصالح ساختمانی در ساختمان کاوه  8.30 صبح
1394/11/20     جلسه 1
1394/12/04     جلسه 2
1394/12/18     جلسه 3
1395/01/17     جلسه 4
1395/01/24     جلس

ادامه مطلب  

اخبارخودرو  

اخبارخودرو
قیمت محصولات پارس خودرو به نقل از تیم لاجکس
 قیمت خودرو و قیمت محصولات پارس خودرو در روز جمعه 26 شهریور ماه 1395
 

مدل خودروقیمت نمایندگی - تومانقیمت بازار - تومانآخرین تغییر قیمتتوضیحات
تندر 90 E1
موجود نیست
33335000
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
یورو 4

تندر 90 E2
40000000
37440000
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
تندر E2

برلیانس h230
38800000
38950000
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
 

برلیانس H220 دنده ای
38700000
38950000
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
 

پارس تندر 90
41000000
39500000
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
فیس لیفت لوگان

وانت پادرا انژکتوری
4000

ادامه مطلب  

 

بسمه تعالی
 
از تاریخ 1395/04/14تا تاریخ 1395/04/21
1-کی نیا : 2 ساعت 
2- ف کتاب: 2 ساعت 
3- لدینگ سایت: 2 ساعت 
4-  تار حجتی : 2 ساعت 
5- عب : 1ساعت
6- تفر ق: 3 ساعت 
منابع انگلیسی که در زمان پرش خوانش گردیده می شود به صورت لیست در پستی جداگانه  نبشته آید.
از مجموع 12 ساعت برنامه، 0 دقیقه اتجام گردید .1395/04/22

ادامه مطلب  

علی 9 - کلاچای  

علی آقای شکوری بازیکن شماره 9 کلاچای 
یکی از خصوصیات بازی علی آقا این است که وی در تمام مدت بازی چشم از توپ بر نمیداره و هرجا توپ هست او نیز هست یعنی همیشه حامی یار هم تیمی خود و همچنین گرفتن توپ از حریف و یا خراب کردن توپ حریف از ویژگیهای وی میباشد . علی آقا عاشق پاس گل و پاسهای بلند برای هم تیمیهای خودش هست . 

ادامه مطلب  

تاریخ و علل بروزرسانی سایت در مرداد ماه 1395  

 
مورخ 1395/04/29 اصلاح نمودن چند بخش بنر اصلی سایت
مورخ 1395/04/26 اضافه نمودن چند بخش جدید به بنر اصلی سایت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادامه مطلب  

جدیدترین ست های مردانه در هفته مد لندن  

 هفته مد لندن یکی از فشن ‌شوهای بین‌المللی است که سالانه دو بار در ماه‌های فوریه و سپتامبر در لندن برگزار می‌شود. این فشن‌شو پس از هفته مد نیویورک، هفته مد میلان و هفته مد پاریس بزرگترین رویداد در زمینه مد و فشن در دنیا به شمار می‌رود. کلکسیون هایی که در این هفته به نمایش گذاشته می شود توسط طراحان برجسته طراحی شده اند که در این  ما در اینجا برخی از بهترین و جدیدترین مدل های لباس و اکسسوری های زنانه و مردانه را برایتان آورده ایم.
 
 
 
 
 
 
 

ادامه مطلب  

عکسهای فوتبالی علی -تابستان 95  

عکسهای فوتبالی علی آقا در تابستان 1395 - با دوستان  Football photos  mr.ali
علی آقا در حال تمرین شوت زنی
  علی آقا و آقای محمد رستمی یکی از بهترین فوتسالیستهای منطقه
علی آقا و آقای دکتر تسلیمی و فرزندش یونا ناکایاما ( تسلیمی )-ژاپنی ایرانی
علی آقا و محمد شکوری
علی آقا بهمراه هم تیمی هایش - رودسر
علی آقا- آقا شهراد - آقا ابوالفضل و آقا عرشیا
علی آقا و هم تیمی هایش درحال تماشای بازی - رودسر
آقاابوالفضل - آقا شهراد - علی آقا - آقا ایوب و آقا ابوالفضل
آقایان :

ادامه مطلب  

تاریخ و علل بروزرسانی سایت در شهریور ماه 1395  

 
مورخ 1395/06/02 اصلاح نمودن چند بخش بنر اصلی سایت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادامه مطلب  

مراسم جشن بلوغ دختران  

مراسم جشن بلوغ دختران کره ای : این مراسم که مشابه آن
درتمام مدارس دخترانه کره جنوبی برگزار می شود به مراسم سن بلوغ معروف
است. دختران پس ازاین مراسم وارد بزرگسالی می‌شوند وخود را برای آموختن
آداب و رسوم و پذیرش مسئولیت های جدید آماده می‌کنند.
 

مطالب جالب و خواندنی : عکسهای مراسم جشن بلوغ دختران زیبای کره ای
 

ادامه مطلب  

کی های نود 32 پنجشنبه 15 مهر 1395  

پنج شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۵-الخمیس‬، ٤ محرم ١٤٣٨-Thursday, October 06, 2016
 
پسورد نود 32 پنج شنبه 15 مهر 1395 کی های نود 32 پنج شنبه 15 مهر 1395 پسورد نود 32 پنج شنبه 15 مهر 95 یوزر و پسورد نود جمعه 16 مهر 95 یوزر و پسورد nod32 شنبه 17 مهر 95 یوزر و پسورد نود32 پنج شنبه 15 مهر سال 7/15  یوزر و پسورد نود32 پنج شنبه 15 مهر 95 یوزر پسورد نود 32 95/7/15 یوزرنیم و پسورد nod32 پنج شنبه 15 مهر 1395 یوزرنیم و پسورد eset تاریخ امروز 15 مهر 95 نود 32 پنج شنبه 15 مهر 95 یوزر پسورد نود32 یوزر و پسورد نود32 ورژن 4 به تاری

ادامه مطلب  

تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه ۱۳۹۵  

با عنایت به صدور آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحیه موصوف به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ابلاغ گردیده، تغییراتی در تکالیف ارسال فهرست معاملات و نیز مودیان مشمول بالاخص از ابتدای مهرماه ۱۳۹۵ به بعد به عمل آمده که جهت آگاهی مودیان محترم مالیاتی به شرح زیر اعلام می‌گردد:
 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >